Sentence list for document [file /db/repository/alignment/align.3313.1.xml]

 1. بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش ### وین سوخته را محرم اسرار نهان باش *** زان باده که در میکده عشق فروشند ...
  O Murshid come back ; and of my straitened heart , the soul's sincere friend be : ### Of this consumed one with love ...
 2. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش ### حریف خانه و گرمابه و گلستان باش *** شکنج زلف پریشان به دست باد مده ### مگو ...
  If thou be the compassionate friend , true of covenant , be : ### The companion of the closet in grief and of the ...
 3. به دور لاله قدح گیر و بی‌ریا می‌باش ### به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش *** نگویمت که همه ساله می پرستی کن ...
  In the spring season of the tulip the murshid the cup take ; and void of hypocrisy be ### With the perfume of the ...
 4. صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش ### وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش *** طامات و شطح در ره آهنگ ...
  Sufi a beautiful rose pluck and to the thorn the patched religious garment , give ### For pleasant tasting wine , this thy dry ...
 5. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش ### بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش *** ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال ### ...
  The gardener the holy traveller if , for a space of five days , a life - time the society of the rose the ...
 6. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش ### گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش *** دلربایی همه آن نیست ...
  The thought of the bulbul the holy traveller all is that , that the rose the true Beloved his beloved may be ### The ...
 7. شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش ### که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش *** سماط دهر دون پرور ...
  Bitter strong wine , whose power is man - overthrowing , I desire ### Perchance , a moment , from the world and its ...
 8. خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش ### خداوندا نگه دار از زوالش *** ز رکن آباد ما صد لوحش الله ### که عمر خضر می‌بخشد ...
  O happy Shiraz , and its peerless site ### O Lord it from decline , preserve . *** For our Ruknabad , a hundred ...
 9. چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش ### به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش *** کجاست همنفسی تا به شرح عرضه دهم ### که ...
  When His the true Beloved's tress , ambergris - diffusing , the breeze fate and destiny dishevelled , ### Every shattered one , with ...
 10. یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش ### می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش *** گر چه از کوی وفا گشت ...
  O Lord that fresh laughing rose whom to me , Thou entrustedest , ### To Thee , on account of the envious ones of ...
 11. ببرد از من قرار و طاقت و هوش ### بت سنگین دل سیمین بناگوش *** نگاری چابکی شنگی کلهدار ### ظریفی مه وشی ترکی ...
  From me , tranquillity , power , and sense took , ### The idol of stony heart , of silvern lobe of ear *** ...
 12. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش ### که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش *** شد آن که اهل نظر بر ...
  At morn , from the invisible messenger , to my ear reached the glad tidings ### Tis the age of Shah Shuja ' the ...
 13. هاتفی از گوشه میخانه دوش ### گفت ببخشند گنه می بنوش *** لطف الهی بکند کار خویش ### مژده رحمت برساند سروش *** این ...
  Last night from the corner of the wine - house , an invisible messenger ### Spake Sin , they pardon wine , drink *** ...
 14. در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش ### حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش *** صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست ...
  In the age of the king , fault - forgiving , crime - covering , ### Flagon - drinker , became Hafiz and cup ...
 15. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش ### وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش *** گفت آسان گیر بر خود کارها کز ...
  Last night , to me , a mystery - knower , keen of sense , secretly spake , ### Saying Concealed from thee , ...
 16. ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش ### دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش *** همچو گلبرگ طری هست وجود ...
  O true Beloved the form , all of Thine is beautiful and the place all of Thine , happy ### My heart from the ...
 17. کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش ### معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش *** الا ای دولتی طالع ...
  The water - bank , and the willow - root and the poetic nature and a friend , happy ### A companion , the ...
 18. مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش ### لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش *** دلبرم شاهد و طفل است و به ...
  The collection of beauteousness and of gracefulness is his cheek resplendent like the moon . ### But , love is not his , nor ...
 19. دلم رمیده شد و غافلم من درویش ### که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش *** چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم ...
  Affrighted , became my heart ; and careless , I , the darvish , am , ### As to what hath happened , to ...
 20. ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش ### بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش *** از بس که دست می‌گزم و آه ...
  In this city , my fortune , I have tried ### From this whirlpool , my chattels 'tis necessary to draw . *** Since ...